Każdy uczeń jest zobowiązany do znajomości swoich praw i zasad panujących w naszej Szkole.

Zapraszamy do uważnej lektury!

Prawa
ucznia

Uczeń ma prawo do:
 • zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów, stawianymi wymaganiami edukacyjnymi, wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz Statutem szkoły;
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności, życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
 • swobody w wyrażaniu własnych myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, jeśli nie naruszają tym dóbr innych osób;
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;
 • reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach itp. ;
 • rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą w szczególności realizowania indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • do spożycia drugiego śniadania przygotowywanego przez szkołę;
 • korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, tak podczas zajęć edukacyjno – wychowawczych jak i pozalekcyjnych;
 • uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
 • opuszczenia budynku szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych jedynie na pisemną lub telefoniczną prośbę rodziców/ opiekunów prawnych;
 • ochrony swojej własności,
 • korzystania z pomocy stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Obowiązki
ucznia

Uczeń ma obowiązek:
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w szkole;
 • uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;
 • godnie reprezentować szkołę;
 • odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek (właściwe przywitanie, pozdrowienie, przyjęcie odpowiedniej postawy stojącej, wyjęcie rąk z kieszeni, zaprzestanie żucia gumy, zdjęcie czapki itp.);
 • chronić własne życie i zdrowie oraz przestrzegać zasad higieny;
 • dbać o ład , porządek oraz mienie szkolne, własne i innych;
 • starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;
 • podporządkowania się zarządzeniom i poleceniom dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły, w szczególności w sprawach porządkowych;
 • pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy;
 • punktualnie i systematycznie przybywać na zajęcia szkole oraz aktywnie w nich uczestniczyć;
 • właściwego zachowywania się w trakcie zajęć edukacyjnych: nie rozmawiania z innymi uczniami, zabierania głosu tylko po upoważnieniu go przez nauczyciela. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu;
 • naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody, dbania o porządek na jej terenie i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczone przez siebie mienie szkolne;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i na przerwach;
 • zmiany obuwia na terenie szkoły oraz zostawiania okrycia wierzchniego w szatni/szafkach;
 • noszenia jednolitego stroju (niebieska koszulka z logo szkoły) w wyznaczone dni;
 • przestrzegania zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu oraz używania środków odurzających oraz rozprowadzania i zażywania środków psychoaktywnych w szkole i poza nią;
 • w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych uczniowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich zagrożeń nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • przestrzegania zakazu korzystania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych, robienia i wykorzystywania zdjęć, filmów robionych na terenie szkoły w sposób sprzeczny z zasadami kulturalnego zachowania (nagrywanie dźwięku i obrazu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej);
 • dbania o estetyczny wygląd ? przychodzenie do szkoły we właściwym stroju, fryzurze i makijażu ogólnie uznanym za przyzwoity; (strój powinien być skromny, czysty, nie prowokujący swoją formą, wzorem i kolorem; powinien zakrywać brzuch, plecy, ramiona, dekolt);
 • używania zwrotów grzecznościowych oraz dbania o kulturę słowa;
 • okazywania szacunku dla pracy wszystkich osób zatrudnionych w szkole oraz pozostałych uczniów;
 • przebywania na terenie szkoły do czasu zakończenia zajęć przewidzianych planem lekcji.

Obowiązki
ucznia

Pobierz prawa
i obowiązki ucznia