Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu zostało powołane do istnienia 29 marca 2013 r.

Od tego czasu wypełnia karty swojej historii. Ślad w nim zastawią kolejne pokolenia uczniów, nauczycieli i rodziców.

Symbole szkoły

Patron i logo naszego Liceum

Patronem, którego idee przyświecają działalności naszej społeczności szkolnej jest św. Franciszek z Asyżu.

Logo Szkoły Franciszkańskiej w Toruniu przedstawia otwartą księgę, symbol życia człowieka, istoty społecznej posługującej się słowem (ζῷον λογικόν καί πολιτικόν). Słowami VERITAS LIBERTAS zostały wyrażone wartości, które stanowią nasze motto i które określają horyzont wspólnej pracy edukacyjno-wychowawczej – w służbie Bogu i człowiekowi, pracy, której pierwszym etapem jest rzetelne poznawanie świata w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania.

Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 32).

Nasze motto

Veritas LibertasPrawda Wolność

Słowa te wyrażają w skrócie myśl wypowiedzianą przez Chrystusa, a zapisaną w Ewangelii wg św. Jana: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Św. Jan Paweł II zapytany przez francuskiego dziennikarza André Frossarda, jakie słowa z Pisma Świętego wydają Mu się najważniejsze, bez wahania przywołał właśnie ten cytat: „Prawda was wyzwoli”. Słowa te mówią, że między poznaniem i przyjęciem przez człowieka prawdy o Bogu i o sobie samym, a zdobyciem duchowej wolności istnieje nierozerwalny związek. Prawda jest warunkiem wolności. Człowiek żyjący w prawdzie jest człowiekiem wolnym.

Dekret Biskupa Toruńskiego

10 kwietnia 2013

Idee szkoły

Misja i wizja naszej szkoły

Misją Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu jest kształtowanie młodego człowieka zarówno w sferze intelektualnej, jak i w obszarze jego osobowości.

Celem, do którego każdy członek społeczności szkolnej zmierza – w zakresie stosownym do swego miejsca i funkcji – jest to, aby uczeń, a dalej absolwent był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia.
W naszej szkole za podstawę wychowania przyjmuje się chrześcijański system wartości, którego punktem odniesienia jest Ewangelia. Nie zapominamy również o wszystkich ramach prawnych określonych w ustawach oświatowych i rozporządzeniach.

Celem szkoły jest kształtowanie dojrzałej osobowości uczniów i przygotowanie ich do samodzielnego życia oraz godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata i Kościoła. Wychowanie powinno być we wszystkich swoich aspektach przemyślane i celowe, dlatego nadajemy mu charakter integralny. W ten sposób obejmujemy wszystkie sfery: intelektualną, emocjonalną, moralną, fizyczną, religijną i życia społecznego. Pragniemy pomóc młodemu człowiekowi w wyborze swego życiowego powołania, zarówno w sensie zawodu, jak i osobistej drogi życiowej.

W naszej szkole nauczyciele nie tylko przekazują wiedzę, ale wdrażają również do samodzielności, pomagają w podejmowaniu trudnych decyzji, przygotowują do aktywnego życia społecznego, kształtują światopogląd.
Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły pomagają młodemu człowiekowi w rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym, wychowując własnym przykładem. Uczniowie pracują nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz rozwojem swego intelektu i pełni człowieczeństwa. Młodzież otoczona jest miłością dorosłych, dorośli – otoczeni szacunkiem młodzieży.

W naszej szkole, by wychować młodego człowieka według najlepszych wzorców chrześcijańskich, ściśle współpracujemy z rodzicami.
Szkoła ze swej natury jest instytucją pomocniczą i dopełniającą działalność rodziny i Kościoła. Szkoła, rodzina i Kościół tworzą jeden ścisły organizm wychowania chrześcijańskiego. By wychowawczy wysiłek rodziny i szkoły był harmonijnie kierowany ku konkretnym działaniom, nieodzowny jest właściwy kontakt szkoły z rodzicami uczniów.

Trwa nabór do Liceum Franciszkańskiego

Zapraszamy do zapoznania się z profilami powstających klas w kolejnym roku szkolnym!

Bądź na bieżąco! Sprawdź nasze social media!

Zależy nam nie tylko na wykształceniu, ale również na rozwoju osobowości młodego człowieka

Nasza wizja

Cele wychowania w duchu franciszkańskim

Zależy nam na integralnym rozwoju osobowości młodego człowieka, uwzględniającym jego indywidualne predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania.

Nie chodzi nam wyłącznie o zdobywanie najwyższych wyników egzaminu maturalnego, liczne udziały w konkursach i o dostawanie się na studia wyższe. Szkoła średnia ma być drogą do szczęścia, a nie jedynie do wąsko pojętej zawodowej i finansowej kariery. W procesie dydaktyczno-wychowawczym pragniemy uwzględnić wszystkie elementy natury człowieka. Nie chcemy lekceważyć wrażliwości poszczególnych uczniów, ani zasad pedagogiki czy psychologii. Mamy przeświadczenie, że pedagogika rankingowa prowadzi do toksycznego stresu i dysharmonii rozwojowej. Chcemy raczej zaszczepić młodym ludziom silne przeświadczenie, że celem szkoły jest nie tyle matura, ile nabycie stylu ciągłego uczenia się i doskonalenia osobowości.

Zależy nam na przekazaniu młodym ludziom chrześcijańskiej i franciszkańskiej wizji świata. Doktryna katolicka, przede wszystkim personalizm chrześcijański, stanowi punkt odniesienia i inspiracji dla całej działalności naszej szkoły. Chcemy wychowywać człowieka, dalej chrześcijanina i obywatela, świadomego swojej wartości, swoich zadań i odpowiedzialności.

Proces kształcenia i wychowania ma zmierzać ku syntezie wiary, nauki i życia w postawie poszczególnych uczniów.

Duchowość franciszkańska natomiast stanowi szansę świeżego, oryginalnego i atrakcyjnego spojrzenia na współczesną cywilizację i kulturę. Młodzież często odnosi się do szkoły z rezerwą, niekiedy wręcz z niechęcią, szukając poza nią źródeł inspirujących jej rozwój umysłowy i społeczny. Rozbudowa środków masowej informacji okazuje się wielką konkurencją w stosunku do tradycyjnego nauczania w klasach szkolnych. Rodzą się wizje społeczeństwa bez szkół, w którym procesy kształcenia miałyby mieć charakter spontaniczny i samoistny, a więc autentyczny, uwolniony od nacisków instytucjonalnych i administracyjnych, pozostających na usługach panującej mniejszości. Nasza szkoła czerpiąc z franciszkańskiej duchowości pragnie wykształcić prawych obywateli, którzy w przyszłości będą stanowić elitę intelektualną i kulturalną Ojczyzny i Kościoła, i wniosą w życie społeczeństw – zgodnie z wezwaniem św. Jana Pawła II – ukryty skarb Ewangelii, aby budować cywilizację miłości, braterstwa, solidarności i pokoju oraz będą włączać się w dzieło przebudowy świata.

Nasza wizja

Dla kogo jest nasze Liceum?

Chcemy być szkołą katolicką, wyraźnie podkreślającą swoją indywidualność, odrębność, specyficzne cele kształcenia.

Szkoła taka wyznacza swoje cele szczegółowe, które realizuje najlepiej. Wybierają ją ci uczniowie, których osobiste preferencje są z takimi właśnie celami zgodne. I to jest jeden z kluczy do efektywności i racjonalizacji kształcenia. Oczywiście, owe cele są jasno zadeklarowane i ogłoszone, żeby właściwi kandydaci mogli trafić do właściwej placówki, gdzie ich możliwości i motywacja będą najlepiej wykorzystane, a aspiracje mogą się spełnić.

Zakładamy, że uczeń podejmujący naukę w naszej placówce respektuje jej wyznaniowy charakter. Przyjmujemy jednak również uczniów, którzy są na drodze poszukiwania prawdy i nie mają jasno sprecyzowanego światopoglądu.

Postawa otwartości wobec uczniów poszukujących jest wyrazem zaufania szkoły. Wierzymy, że zdrowo pojęta wolność jest pomocna w tworzeniu więzi ułatwiającej wzajemne poznanie i przezwyciężenie uprzedzeń. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują sposób naszego działania. W społeczności szkolnej, którą tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, dbamy o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

W szkole każdy członek społeczności: od dyrektora i nauczycieli poprzez uczniów wraz z rodzicami, aż po pracowników obsługi – jest osobą, która w pełni swojej wolności świadomie wstępuje do tej społeczności i decyduje się na jej współtworzenie.

Przyjmujemy również uczniów, którzy są na drodze poszukiwania prawdy i nie mają jasno określonego światopoglądu