Niniejszym przedstawiamy zarys życia szkoły i panujących w niej obyczajów.

Wizja ta nie jest jednak zapieczętowaną księgą. W miarę rozwoju dalszy jej ciąg będzie dopisywany przez wszystkich, którzy tworzą tę wspólnotę, do której serdecznie zapraszamy!

I

Patron, symbole szkoły, imponderabilia

 1. Patron – św. Franciszek z Asyżu
 2. Logo
  Logo Szkół Franciszkańskich w Toruniu przedstawia otwartą księgę, symbol życia człowieka, istoty społecznej posługującej się słowem (ζῷον λογικόν καί πολιτικόν 1). Słowami VERITAS LIBERTAS zostały wyrażone wartości, które stanowią motto Szkół Franciszkańskich w Toruniu oraz horyzont ich pracy edukacyjno-wychowawczej.
  1Łac. Animal rationale (zwierzę rozumne) – homo sapiens (człowiek myślący). Zῷον λογικόν jest  to pierwsza definicja człowieka stworzona przez Arystotelesa (Etyka Nikomachejska I13), w której pierwotnie człowieka rozumiano nie jako zwierzę rozumne, ale jako zwierzę posługujące się słowem (λόγος).
 3. Motto –  Veritas Libertas (Prawda Wolność) wyraża w skrócie myśl wypowiedzianą przez Chrystusa, a zapisaną w Ewangelii wg św. Jana: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Święty Papież Jan Paweł II zapytany przez francuskiego dziennikarza André Frossarda, jakie słowa z Pisma świętego wydają Mu się najważniejsze, bez wahania przywołał właśnie te Jezusowe słowa: „Prawda was wyzwoli”. Słowa te mówią, że między poznaniem i przyjęciem przez człowieka prawdy o Bogu i o sobie samym, a zdobyciem duchowej wolności istnieje nierozerwalny związek. Prawda jest warunkiem wolności. Człowiek żyjący w prawdzie jest człowiekiem wolnym. Veritas Libertas to wartości określające horyzont naszej wspólnej pracy w służbie Bogu i człowiekowi, pracy, której pierwszym etapem jest rzetelne poznawanie świata w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania.
 4. Strój –  koszulka polo w kolorze niebieskim z umieszczonym po lewej stronie logo szkoły. Strój ten jest obowiązkowo noszony przez uczniów w każdy wtorek, w dniu, w którym społeczność szkoły uczestniczy we wspólnej Mszy św.
 5. Ślubowanie – tekst ślubowania uczniów klas I zawiera wartości i postawy odzwierciedlające  misję szkoły.
  My, uczniowie Szkół Franciszkańskich w Toruniu, 

  • Jako wyznawcy Jezusa Chrystusa lub ludzie dobrej woli, przyrzekamy respektować wartości chrześcijańskie: miłość Boga i bliźniego, szacunek do życia i osoby ludzkiej, które mają swe źródło w Ewangelii. Przyrzekamy również kierować się w życiu wartościami uniwersalnymi: uczciwością, sprawiedliwością oraz odpowiedzialnością za myśli, słowa i czyny. Przyrzekamy.
  • Jako ludzie młodzi, odpowiedzialni za przyszłość, przyrzekamy podjąć trud rzetelnego poznawania prawdy izdobywania mądrości, za cel stawiając sobie ideał pełni człowieczeństwa. Przyrzekamy, dzięki wytrwałej i wszechstronnej pracy nad sobą, przygotowywać się jak najlepiej do realizacji przyszłych zadań w rodzinie, Kościele i społeczeństwie. Przyrzekamy.
  • Dumni z przynależności do społeczności Szkół Franciszkańskich w Toruniu przyrzekamy szanować zasady naszej Szkoły, dbać o jej dobre imię i rozwój oraz tworzyć więzi współpracy i przyjaźni. Przyrzekamy.
  • Odpowiadając na potrzeby naszych czasów, przyrzekamy wspierać naszą Ojczyznę i poznawać świat współczesny oraz dążyć do jego doskonalenia  w duchu braterstwa, solidarności i pokoju. Przyrzekamy.
 6. Modlitwa szkolna –  rozpoczyna każdy dzień nauki szkolnej. Jest odmawiana przez wszystkich uczniów wraz z nauczycielem na początku pierwszej lekcji.
  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.
  Panie, w ciszy wschodzącego dnia  przychodzę Cię błagać o pokój, mądrość i siłę. 
  Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością.
  Chroń mnie od ulegania pozorom, pozwól mi widzieć świat, siebie samego i innych ludzi tak, jak Ty sam nas widzisz. Daj mi wrażliwość, życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotykam, odczuli Twoją obecność. 
  Udziel mi Twego Ducha, Ducha prawdy i uczciwości, Ducha rozumu i męstwa; natchnij mnie pragnieniem nieustannego doskonalenia mojego umysłu i serca, które stworzyłeś na Swój obraz. 
  Umocnij moje ręce i umysł do pracy. Daj mi cierpliwość, siłę i nadzieję, bym patrzył daleko i wciąż bardziej Ci wierzył.
  Ojcze nasz…
 7. Msza św. – w każdy wtorek młodzież uczestniczy we Mszy św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła.
 8. Formacja duchowa – odpowiedzialnym za formację duchową oraz katechezę w Szkołach Franciszkańskich w Toruniu jest prefekt, do którego obowiązków należy:
  • opracowywanie terminarza i planów dni skupienia,
  • opracowywanie terminarza i planów rekolekcji szkolnych,
  • katechizacja i pozalekcyjna posługa duchowa ? zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami Społeczności Szkół Franciszkańskich w Toruniu.
 9. Tytulatura – w Szkołach Franciszkańskich – zwyczajem starych szkół z tradycją – świeckich nauczycieli tytułuje się „profesor„.

II

Uroczystości i formy zajęć związane z życiem szkoły

 1. Uroczysta inauguracja roku szkolnego – w dniu 1 września lub najbliższym wyznaczonym przez władze oświatowe terminie rozpoczyna się Mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła. Najważniejszym punktem uroczystości rozpoczęcia roku, odbywającej się w auli z udziałem uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej, jest ślubowanie uczniów klasy I, akt świadomej akceptacji wartości i postaw przyjętych w Szkołach Franciszkańskich.
 2. Spotkanie integracyjne – odbywa się w pierwszych tygodniach września w ciekawym miejscu i obejmuje różne formy zajęć, wędrówek i rozmów sprzyjających poznaniu się uczniów i stworzeniu pierwszych więzi.
 3. Wyjazdy SZLAKAMI WIARY to wyjazdy (cztery razy w roku szkolnym) do malowniczych i interesujących miejsc. Spotkania, refleksja, modlitwa, zajęcia sportowe, turystyczne i inne przyjemności mają być dla uczniów okazją do rozwijania swojej osobowości i odpoczynku.
 4. Święto szkoły – jest imprezą organizowaną 29 marca, w rocznicę powstania szkoły. Część oficjalna poświęcona jest podsumowaniu życia szkoły i osiągnięć  uczniów, w części artystycznej prezentują oni różne formy swojej aktywności i zainteresowań.
 5. Szkolny dzień sportu – odbywa się w wyznaczonym terminie tuż przed zakończeniem roku szkolnego.
  W miejscu sprzyjającym rekreacji lub w obiekcie  sportowym uczniowie wraz z nauczycielami biorą udział w różnych formach zajęć sportowych czy turystycznych.
 6. Nagrody i wyróżnienia:
  • pochwała na forum klasy,
  • pochwała na forum szkoły,
  • list pochwalny skierowany do rodziców ucznia,
  • wpis do szkolnej księgi uczniów wyróżnionych,
  • dyplom  dla uczniów, którzy osiągnęli  najlepsze wyniki w nauce w danym roku szkolnym,
  • medal dla absolwentów szkoły za szczególne osiągnięcia i wzorową postawę.
 7. Kary i nagany:
  • nagana na forum klasy
  • nagana na forum szkoły,
  • nagana dyrektora szkoły z wpisem do akt ucznia,
  • przeniesienie do innego równoległego oddziału,
  • skreślenie ucznia z listy uczniów.

III

Obchody świąt państwowych i religijnych

 1. Dzień Edukacji Narodowej – 14 października. Polskie święto oświaty i szkolnictwa w Szkołach Franciszkańskich ma charakter uroczystego spotkania nauczycieli i uczniów wzbogaconego różnymi formami prezentacji związanych z jego istotą lub/oraz wykładami akademickimi.
 2. Narodowe Święto Niepodległości  – 11 listopada i Święto Narodowe 3 Maja czcimy w formie uroczystego apelu i różnego rodzaju prezentacji lub wycieczek do miejsc związanych z historią Polski.
 3. Boże Narodzenie  – chrześcijańskie święto urodzin Chrystusa. Z jego okazji organizowane jest w szkole uroczyste spotkanie przy stole wszystkich pracowników i uczniów szkoły. Podczas tego spotkania uczestnicy łamią się opłatkiem, składają sobie życzenia, a młodzież poznaje i praktykuje wybrane zwyczaje związane ze świętami. Do zwyczaju związanego z Bożym Narodzeniem należy również przygotowanie jasełek.
 4. Wielkanoc – święta zmartwychwstania Chrystusa stanowią najważniejsze święto chrześcijan. Przygotowaniem do ich przeżycia są rekolekcje wielkopostne, które odbywają się w Wielkim Tygodniu.