Mając na względzie przygotowanie młodego człowieka do aktywnego życia w społeczności pragniemy, aby nasz uczeń był świadomym podmiotem procesu kształcenia i wychowania, a efektem naszej pracy dydaktyczno-pedagogicznej był absolwent, który:

w sferze intelektualnej:

 • posiada wiedzę i umiejętności zakreślone programem szkoły w stopniu, na jaki pozwalają jego zdolności i predyspozycje
 • zna dziedzictwo kultury narodowej i chrześcijańskiej
 • posiada umiejętności uczenia się, wykorzystania różnych źródeł i technik naukowych
 • posiada umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce
 • jest odpowiedzialny za własną naukę
 • zna własne możliwości, predyspozycje, talenty i wykorzystuje je dla samorealizacji
 • akceptuje własne słabości, aby móc je pokonywać
 • umie skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach i poprawnie posługiwać się językiem ojczystym
 • umiejętnie gospodaruje czasem

w sferze emocjonalnej:

 • potrafi rozpoznawać stany własnej sfery emocjonalnej i panować nad nimi
 • ma poczucie autonomii z jednoczesną świadomością więzi społecznych
 • nie czuje obaw przed wyrażaniem emocji, wątpliwości, krytycznego stosunku do rzeczywistości i czyni to z należnym szacunkiem
 • nie wyraża zgody na żadną przemoc i przeciwstawia się jej
 • jest otwarty na problemy innych, udziela pomocy i wsparcia, umie dzielić się własnym doświadczeniem
 • potrafi dojrzale podejmować decyzje i dokonywać właściwych wyborów
 • potrafi przeżywać i prezentować swoją wartość i umiejętności
 • pielęgnuje w sobie wolę ciągłego rozwoju

w sferze społecznej:

 • posiada uznanie dla wolności wszystkich, a własną wolność łączy z odpowiedzialnością
 • jest świadomy swojego miejsca i obowiązków w społeczeństwie
 • jest otwarty na kontakty z innymi, umie współdziałać w zespole, podejmować pracę grupową i współdecydować o celach grupy
 • ciągle pogłębia więzi międzyludzkie i dojrzałość społeczną
 • pielęgnuje pragnienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska
 • jest osobą przedsiębiorczą, odpowiedzialną i samodzielną
 • znajduje swoje miejsce w przemianach współczesnego świata
 • jest Europejczykiem, a jednocześnie świadomym i odpowiedzialnym za własną tożsamość i dziedzictwo narodowe Polakiem

w sferze fizycznej:

 • stale podnosi sprawność fizyczną stosownie do swoich możliwości
 • zna podstawowe zasady funkcjonowania swojego organizmu
 • potrafi aktywnie i twórczo spędzać czas wolny
 • umie troszczyć się o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych poprzez: zdrowe nawyki (ruch, odżywianie, higiena osobista) i unikanie nałogów
 • wykorzystuje moralne aspekty sportu do szlachetnego współzawodnictwa
 • umie kierować własną seksualnością

w sferze moralnej:

 • potrafi odróżniać dobro od zła
 • zna i szanuje wartości rodziny
 • szanuje Ewangelię
 • jest osobą tolerancyjną
 • ma szacunek dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci
 • ma szacunek do przyrody
 • krytycznie ocenia własne zachowanie
 • posiada szacunek dla dobra wspólnego
 • umie sprawiedliwie oceniać postępowanie swoje i innych
 • jest gotowy do poświęceń, podejmuje działania na rzecz ubogich, odrzuconych i niepełnosprawnych
 • prezentuje wysoką kulturę osobistą i trwałe nawyki dobrego wychowania

w sferze religijnej:

 • ma ukształtowaną więź z Bogiem
 • ma poczucie wspólnoty z Kościołem
 • ma światopogląd oparty na wartościach chrześcijańskich
 • podejmuje decyzje w duchu Ewangelii
 • rozumie sens modlitwy i życia sakramentalnego
 • troszczy się o kształtowanie prawego sumienia
 • reprezentuje postawę ekumeniczną