Zasady i formy życia szkolnego oraz organizacja uroczystości i imprez

Szkoły Franciszkańskie w Toruniu to Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące (powołane do istnienia 29 marca 2013 r.) oraz Franciszkańskie Technikum (założone 24 października 2013 r.). Od tego czasu zaczynają wypełniać karty swojej historii. Ślad w niej zastawią kolejne pokolenia uczniów, nauczycieli i rodziców. Przedstawiamy niniejszym zarys życia szkół i panujących w nich obyczajów. Nasza wizja nie może być traktowana jak zapieczętowana księga, napisana na początku, raz na zawsze. Trzeba do niej zaglądać także po to, aby ją modyfikować. Dalszy jej ciąg będzie w miarę rozwoju szkół dopisywany przez wszystkich, którzy tworzą tę wspólnotę, do czego serdecznie zapraszamy.

I  Patron, symbole szkoły, imponderabilia

 1. Patron - św. Franciszek z Asyżu
 2. Logo
  Logo Szkół Franciszkańskich w Toruniu przedstawia otwartą księgę, symbol życia człowieka, istoty społecznej posługującej się słowem ( 1). Słowami VERITAS LIBERTAS zostały wyrażone wartości, które stanowią motto Szkół Franciszkańskich w Toruniu oraz horyzont ich pracy edukacyjno-wychowawczej.
 3. Motto -  Veritas Libertas (Prawda Wolność) wyraża w skrócie myśl wypowiedzianą przez Chrystusa, a zapisaną w Ewangelii wg św. Jana: "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8, 32). Święty Papież Jan Paweł II zapytany przez francuskiego dziennikarza André Frossarda, jakie słowa z Pisma świętego wydają Mu się najważniejsze, bez wahania przywołał właśnie te Jezusowe słowa: "Prawda was wyzwoli". Słowa te mówią, że między poznaniem i przyjęciem przez człowieka prawdy o Bogu i o sobie samym, a zdobyciem duchowej wolności istnieje nierozerwalny związek. Prawda jest warunkiem wolności. Człowiek żyjący w prawdzie jest człowiekiem wolnym. Veritas Libertas to wartości określające horyzont naszej wspólnej pracy w służbie Bogu i człowiekowi, pracy, której pierwszym etapem jest rzetelne poznawanie świata w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania.
 4. Strój -  koszulka polo w kolorze niebieskim z umieszczonym po lewej stronie logo szkoły. Strój ten jest obowiązkowo noszony przez uczniów w każdy wtorek, w dniu, w którym społeczność szkoły uczestniczy we wspólnej Mszy św.
 5. Ślubowanie - tekst ślubowania uczniów klas I zawiera wartości i postawy odzwierciedlające  misję szkoły.
  My, uczniowie Szkół Franciszkańskich w Toruniu, 

  • Jako wyznawcy Jezusa Chrystusa lub ludzie dobrej woli, przyrzekamy respektować wartości chrześcijańskie: miłość Boga i bliźniego, szacunek do życia i osoby ludzkiej, które mają swe źródło w Ewangelii. Przyrzekamy również kierować się w życiu wartościami uniwersalnymi: uczciwością, sprawiedliwością oraz odpowiedzialnością za myśli, słowa i czyny.

  Przyrzekamy.

  • Jako ludzie młodzi, odpowiedzialni za przyszłość, przyrzekamy podjąć trud rzetelnego poznawania prawdy izdobywania mądrości, za cel stawiając sobie ideał pełni człowieczeństwa. Przyrzekamy, dzięki wytrwałej i wszechstronnej pracy nad sobą, przygotowywać się jak najlepiej do realizacji przyszłych zadań w rodzinie, Kościele i społeczeństwie. 

  Przyrzekamy.

  • Dumni z przynależności do społeczności Szkół Franciszkańskich w Toruniu przyrzekamy szanować zasady naszej Szkoły, dbać o jej dobre imię i rozwój oraz tworzyć więzi współpracy i przyjaźni.

  Przyrzekamy.

  • Odpowiadając na potrzeby naszych czasów, przyrzekamy wspierać naszą Ojczyznę i poznawać świat współczesny oraz dążyć do jego doskonalenia  w duchu braterstwa, solidarności i pokoju. 

  Przyrzekamy.

 6. Modlitwa szkolna -  rozpoczyna każdy dzień nauki szkolnej. Jest odmawiana przez wszystkich uczniów wraz z nauczycielem na początku pierwszej lekcji.
  • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.
   Panie, w ciszy wschodzącego dnia  przychodzę Cię błagać o pokój, mądrość i siłę. 
   Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością.
   Chroń mnie od ulegania pozorom, pozwól mi widzieć świat, siebie samego i innych ludzi tak, jak Ty sam nas widzisz. Daj mi wrażliwość, życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotykam, odczuli Twoją obecność. 
   Udziel mi Twego Ducha, Ducha prawdy i uczciwości, Ducha rozumu i męstwa; natchnij mnie pragnieniem nieustannego doskonalenia mojego umysłu i serca, które stworzyłeś na Swój obraz. 
   Umocnij moje ręce i umysł do pracy. Daj mi cierpliwość, siłę i nadzieję, bym patrzył daleko i wciąż bardziej Ci wierzył.
   Ojcze nasz...
 7. Msza św. - w każdy wtorek młodzież uczestniczy we Mszy św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła.
 8. Formacja duchowa - odpowiedzialnym za formację duchową oraz katechezę w Szkołach Franciszkańskich w Toruniu jest prefekt, do którego obowiązków należy:
  • opracowywanie terminarza i planów dni skupienia,
  • opracowywanie terminarza i planów rekolekcji szkolnych,
  • katechizacja i pozalekcyjna posługa duchowa ? zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami Społeczności Szkół Franciszkańskich w Toruniu.
 9. Tytulatura - w Szkołach Franciszkańskich - zwyczajem starych szkół z tradycją - świeckich nauczycieli tytułuje się "profesor".

 

II  Uroczystości i formy zajęć związane z życiem szkoły

 1. Uroczysta inauguracja roku szkolnego - w dniu 1 września lub najbliższym wyznaczonym przez władze oświatowe terminie rozpoczyna się Mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła. Najważniejszym punktem uroczystości rozpoczęcia roku, odbywającej się w auli z udziałem uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej, jest ślubowanie uczniów klasy I, akt świadomej akceptacji wartości i postaw przyjętych w Szkołach Franciszkańskich.
 2. Spotkanie integracyjne - odbywa się w pierwszych tygodniach września w ciekawym miejscu i obejmuje różne formy zajęć, wędrówek i rozmów sprzyjających poznaniu się uczniów i stworzeniu pierwszych więzi.
 3. Wyjazdy SZLAKAMI WIARY to wyjazdy (cztery razy w roku szkolnym) do malowniczych i interesujących miejsc. Spotkania, refleksja, modlitwa, zajęcia sportowe, turystyczne i inne przyjemności mają być dla uczniów okazją do rozwijania swojej osobowości i odpoczynku.
 4. Święto szkoły - jest imprezą organizowaną 29 marca, w rocznicę powstania szkoły. Część oficjalna poświęcona jest podsumowaniu życia szkoły i osiągnięć  uczniów, w części artystycznej prezentują oni różne formy swojej aktywności i zainteresowań.
 5. Szkolny dzień sportu - odbywa się w wyznaczonym terminie tuż przed zakończeniem roku szkolnego.
  W miejscu sprzyjającym rekreacji lub w obiekcie  sportowym uczniowie wraz z nauczycielami biorą udział w różnych formach zajęć sportowych czy turystycznych.
 6. Nagrody i wyróżnienia:
 • pochwała na forum klasy,
 • pochwała na forum szkoły,
 • list pochwalny skierowany do rodziców ucznia,
 • wpis do szkolnej księgi uczniów wyróżnionych,
 • dyplom  dla uczniów, którzy osiągnęli  najlepsze wyniki w nauce w danym roku szkolnym,
 • medal dla absolwentów szkoły za szczególne osiągnięcia i wzorową postawę.
 1. Kary i nagany:
 • nagana na forum klasy
 • nagana na forum szkoły,
 • nagana dyrektora szkoły z wpisem do akt ucznia,
 • przeniesienie do innego równoległego oddziału,
 • skreślenie ucznia z listy uczniów.

 

III Obchody świąt państwowych i religijnych

 1. Dzień Edukacji Narodowej - 14 października. Polskie święto oświaty i szkolnictwa w Szkołach Franciszkańskich ma charakter uroczystego spotkania nauczycieli i uczniów wzbogaconego różnymi formami prezentacji związanych z jego istotą lub/oraz wykładami akademickimi.
 2. Narodowe Święto Niepodległości  - 11 listopada i Święto Narodowe 3 Maja czcimy w formie uroczystego apelu i różnego rodzaju prezentacji lub wycieczek do miejsc związanych z historią Polski.
 3. Boże Narodzenie  - chrześcijańskie święto urodzin Chrystusa. Z jego okazji organizowane jest w szkole uroczyste spotkanie przy stole wszystkich pracowników i uczniów szkoły. Podczas tego spotkania uczestnicy łamią się opłatkiem, składają sobie życzenia, a młodzież poznaje i praktykuje wybrane zwyczaje związane ze świętami. Do zwyczaju związanego z Bożym Narodzeniem należy również przygotowanie jasełek.
 4. Wielkanoc - święta zmartwychwstania Chrystusa stanowią najważniejsze święto chrześcijan. Przygotowaniem do ich przeżycia są rekolekcje wielkopostne, które odbywają się w Wielkim Tygodniu.

 

1Łac. Animal rationale (zwierzę rozumne) - homo sapiens (człowiek myślący).  jest to pierwsza definicja człowieka stworzona przez Arystotelesa (Etyka Nikomachejska I13), w której pierwotnie człowieka rozumiano nie jako zwierzę rozumne, ale jako zwierzę posługujące się słowem ().

Pobierz zwyczaje jako dokument PDF.