Model absolwenta Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Mając na względzie przygotowanie młodego człowieka do aktywnego życia w społeczności pragniemy, aby nasz uczeń był świadomym podmiotem procesu kształcenia i wychowania, a efektem naszej pracy dydaktyczno-pedagogicznej był absolwent, który:

w sferze intelektualnej:

 • posiada wiedzę i umiejętności zakreślone programem szkoły w stopniu, na jaki pozwalają jego zdolności i predyspozycje;
 • zna dziedzictwo kultury narodowej i chrześcijańskiej;
 • posiada umiejętności uczenia się, wykorzystania różnych źródeł i technik naukowych;
 • posiada umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce;
 • jest odpowiedzialny za własną naukę;
 • zna własne możliwości, predyspozycje, talenty i wykorzystuje je dla samorealizacji;
 • akceptuje własne słabości, aby móc je pokonywać;
 • umie skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach i poprawnie posługiwać się językiem ojczystym;
 • umiejętnie gospodaruje czasem;

w sferze emocjonalnej:

 • potrafi rozpoznawać stany własnej sfery emocjonalnej i panować nad nimi;
 • ma poczucie autonomii z jednoczesną świadomością więzi społecznych;
 • nie czuje obaw przed wyrażaniem emocji, wątpliwości, krytycznego stosunku do rzeczywistości i czyni to z należnym szacunkiem;
 • nie wyraża zgody na żadną przemoc i przeciwstawia się jej;
 • jest otwarty na problemy innych, udziela pomocy i wsparcia, umie dzielić się własnym doświadczeniem;
 • potrafi dojrzale podejmować decyzje i dokonywać właściwych wyborów;
 • potrafi przeżywać i prezentować swoją wartość i umiejętności;
 • pielęgnuje w sobie wolę ciągłego rozwoju;

w sferze moralnej:

 • potrafi odróżniać dobro od zła;
 • zna i szanuje wartości rodziny;
 • szanuje Ewangelię;
 • jest osobą tolerancyjną;
 • ma szacunek dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci;
 • ma szacunek do przyrody;
 • krytycznie ocenia własne zachowanie;
 • posiada szacunek dla dobra wspólnego;
 • umie sprawiedliwie oceniać postępowanie swoje i innych;
 • jest gotowy do poświęceń, podejmuje działania na rzecz ubogich, niepełnosprawnych i odrzuconych;
 • prezentuje wysoką kulturę osobistą i trwałe nawyki dobrego wychowania;

w sferze życia społecznego:

 • posiada uznanie dla wolności wszystkich, a własną wolność łączy z odpowiedzialnością;
 • jest świadomy swojego miejsca i obowiązków w społeczeństwie;
 • jest otwarty na kontakty z innymi, umie współdziałać w zespole, podejmować pracę grupową i współdecydować o celach grupy;
 • ciągle pogłębia więzi międzyludzkie i dojrzałość społeczną;
 • pielęgnuje pragnienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska;
 • jest osobą przedsiębiorczą, odpowiedzialną i samodzielną;
 • znajduje swoje miejsce w przemianach współczesnego świata;
 • jest Europejczykiem, a jednocześnie świadomym i odpowiedzialnym za własną tożsamość i dziedzictwo narodowe Polakiem;

w sferze fizycznej:

 • stale podnosi sprawność fizyczną stosownie do swoich możliwości;
 • zna podstawowe zasady funkcjonowania swojego organizmu;
 • potrafi aktywnie i twórczo spędzać czas wolny;
 • umie troszczyć się o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych poprzez: zdrowe nawyki (ruch, odżywianie, higiena osobista) i unikanie nałogów;
 • wykorzystuje moralne aspekty sportu do szlachetnego współzawodnictwa;
 • umie kierować własną seksualnością;

w sferze religijnej:

 • ma ukształtowaną więź z Bogiem;
 • ma poczucie wspólnoty z Kościołem;
 • ma światopogląd oparty na wartościach chrześcijańskich;
 • podejmuje decyzje w duchu Ewangelii;
 • rozumie sens modlitwy i życia sakramentalnego;
 • troszczy się o kształtowanie prawego sumienia;
 • reprezentuje postawę ekumeniczną.

Pobierz Model absolwenta jako dokument PDF.